Śmieszny [ 1.2]

Offtop Admin 01-01-1970 34424 178
26-06-2008 22:10
W poprzednim poście coś się namieszało...
Kontynuacja:


Vista - najlepszy OS od Microsoftu - w mojej konfiguracji nie mam żadnych awarii, a testuje dużo softu, i dosyć intensywnie go katuje...

PC w pudełku, to jakiś hardcore...
Wstaw to na elektroda.pl do działu DIY (Do It yourself).
Jestem przekonany że twój post, poleci na 1 stronę Wykopu, jako przykład kompletnego  braku samokrytyki... ;>
27-06-2008 10:48
ja też mam takiego kompa i tą konstrukcję nazwałem PCIAB (ang. Personal Computer In A Box(czyli w skrócie komp w pudełku)).
27-06-2008 11:18
Zacznijmy od tego, że nie wiem, czy można to w ogóle nazwać "konstrukcją" :P
27-06-2008 13:28
Ja się po prostu nudziłem ;)
チーズが好き。
27-06-2008 15:52
Matik napisał/a:
Zacznijmy od tego, że nie wiem, czy można to w ogóle nazwać "konstrukcją" :P


Dokładnie, konstrukcją jest coś co wnosi do sprawy ;)
To jest haos ;)
27-06-2008 20:08
W pudełku jeszcze nie składałem. Składałem w obudowie od terminala, kiedyś z braku laku skrzynce po jabłkach, ale nie w pudełku.
Teraz mnie naszło, jak są takie stare miksery, produkowane przez Predom chyba, takie duże z pokrętłem - ciekawe, jakby wyglądało gdyby z tego otworu na dzbanek wyprowadzić monitor :D... Oczywiście na "szyjce".
27-06-2008 21:36
A co myślicie o "utopieniu" kompa w akwarium z olejem?
27-06-2008 22:46
Matik, zbyt kosztowne.

Chyba że "Kujawski" też nie przewodzi prądu :)
28-06-2008 14:03
No mógłby byc Kujawski, czemu nie?:) Może ktoś z naszej ekipy starepro zrobiłby taki eksperyment?

Ja niestety nie mam sprzętu do eksperymentów.
28-06-2008 16:09
Zacznij od starego zasilacza ATX, i 1 litra oleju...

Podepnij po prąd, zamontuj miernik cyfrowy i badaj napięcie wyjścia, no i zalewaj ;)

( nie odpowiadam za ewentualną śmierć w wyniku porażenia)
28-06-2008 19:16
Ja tego nie zrobię, bo nie mam niepotrzebnego kompa do testów (ani akwarium:D ).
Co do porażenia prądem to już nawet nie liczę ile razy to przeżyłem:P
28-06-2008 19:26
Elektryka prąd nie tyka, a jak tyknie to elektryk fiknie...
28-06-2008 20:31
Zdaje się, że w którymś numerze KŚ Eksperta było coś o kompie w oleju - taki komp
to wykląda zajefajnie!!
A skoro ma być śmiesznie, to: http://translate.google.pl/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.starepro.info&sl=pl&tl=en&hl=pl&ie=UTF-8
A tłumacz google fajnie tłumaczy kod w delphi ;)
ORGINAŁ:
unit player;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, owProgressbar, ModPlugPlayer, ComCtrls,
  DSPack, owGradientProvider, owBitBtn, INetDetector, EasyFileSearch,
  VUMeter, Menus, Buttons, ID3Engine, Knob, BASSPlayer, slider;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    MainMenu1: TMainMenu;
    Label1: TLabel;
    pTAGS: TPanel;
    Label3: TLabel;
    pPLAYLIST: TPanel;
    Label4: TLabel;
    pREGS: TPanel;
    Label2: TLabel;
    playlist: TListBox;
    Timer1: TTimer;
    status: TLabel;
    open: TOpenDialog;
    owBitBtn7: TButton;
    owBitBtn8: TButton;
    owBitBtn9: TButton;
    owBitBtn1: TBitBtn;
    owBitBtn2: TBitBtn;
    owBitBtn3: TBitBtn;
    owBitBtn5: TBitBtn;
    next: TBitBtn;
    Plik1: TMenuItem;
    Dodajiotwrz1: TMenuItem;
    Usuwszystkie1: TMenuItem;
    Usuzaznaczone1: TMenuItem;
    adujplaylistzpliku1: TMenuItem;
    Widok1: TMenuItem;
    Playlista1: TMenuItem;
    agi1: TMenuItem;
    Regulatory1: TMenuItem;
    Pomoc1: TMenuItem;
    FreePlayerv011: TMenuItem;
    playo: TOpenDialog;
    plays: TSaveDialog;
    Zapiszplaylistdopliku1: TMenuItem;
    Koniec1: TMenuItem;
    Opcje1: TMenuItem;
    bass: TBASSPlayer;
    Button2: TButton;
    kn: TKnob;
    Button1: TButton;
    Button3: TButton;
    czas: TLabel;
    track: TSlider;
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure playlistDblClick(Sender: TObject);
    procedure owBitBtn1Click(Sender: TObject);
    procedure owBitBtn2Click(Sender: TObject);
    procedure owBitBtn3Click(Sender: TObject);
    procedure owBitBtn5Click(Sender: TObject);
    procedure nextClick(Sender: TObject);
    procedure owBitBtn7Click(Sender: TObject);
    procedure owBitBtn8Click(Sender: TObject);
    procedure owBitBtn9Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Playlista1Click(Sender: TObject);
    procedure agi1Click(Sender: TObject);
    procedure Regulatory1Click(Sender: TObject);
    procedure FreePlayerv011Click(Sender: TObject);
    procedure Dodajiotwrz1Click(Sender: TObject);
    procedure Usuwszystkie1Click(Sender: TObject);
    procedure Usuzaznaczone1Click(Sender: TObject);
    procedure adujplaylistzpliku1Click(Sender: TObject);
    procedure Zapiszplaylistdopliku1Click(Sender: TObject);
    procedure Koniec1Click(Sender: TObject);
    procedure knChange(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure trackStartTracking(Sender: TObject);
    procedure trackStopTracking(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
  xau: String;
  czacha : integer;
  bom : boolean;
  tracking : boolean;
  Lista : TStringList;
  { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2, PluginCtrl, ioPlug;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if (track.Value = track.MaxValue) then nextClick(self);
if not tracking  then begin
  if bass.PlayLength > 0 then begin
track.Value := (bass.Position * track.MaxValue) div bass.PlayLength;
end;
end;
czas.Caption := FormatDateTime('nn:ss', bass.Position / (1000 * 24 * 60 * 60));
Application.ProcessMessages;
end;

procedure TForm1.playlistDblClick(Sender: TObject);
var
a : integer;
b : integer;
begin
track.Value := 0;
for a := 0 to playlist.Items.Count -1 do begin
if playlist.Selected[a] then b := a;
end;
xau := Lista;
czacha := b;
bass.Open(xau);
bass.Play;
track.MaxValue := bass.PlayLength;
status.Caption := bass.StreamInfo.Artist + '-' + bass.StreamInfo.Title;
end;

procedure TForm1.owBitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
bass.Play;
end;

procedure TForm1.owBitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
bass.Pause(bom);
if bom = true then bom := false else bom:= true;
end;

procedure TForm1.owBitBtn3Click(Sender: TObject);
begin
bass.Stop;
end;

procedure TForm1.owBitBtn5Click(Sender: TObject);
begin
track.Value := 0;
playlist.Selected[czacha] := false;
playlist.Selected[czacha -1] := true;
xau := Lista[czacha -1];
bass.Open(xau);
bass.Play;
track.MaxValue := bass.PlayLength;
status.Caption := bass.StreamInfo.Artist + '-' + bass.StreamInfo.Title;
end;

procedure TForm1.nextClick(Sender: TObject);
var
xai : integer;
tojestcos : integer;
super : boolean;
begin
track.Value := 0;
for xai:=0 to Lista.Count -1 do begin
super := Lista.Find(bass.StreamName, xai);
if super = true then begin
tojestcos := xai;
exit;
end;
end;
xau := Lista[tojestcos + 1];
bass.Open(xau);
bass.Play;
track.MaxValue := bass.PlayLength;
status.Caption := bass.StreamInfo.Artist + '-' + bass.StreamInfo.Title;
end;

procedure TForm1.owBitBtn7Click(Sender: TObject);
var
y : Integer;
begin
bass.Stop;
if( open.Execute() ) then begin
for y := 0 to open.Files.Count -1 do begin
lista.Add(open.Files.Strings[y]);
playlist.Items.Add(ExtractFileName(open.Files.Strings[y]));
   end;
end;
end;

procedure TForm1.owBitBtn8Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('ni ma funkcji...');
end;

procedure TForm1.owBitBtn9Click(Sender: TObject);
begin
playlist.Items.Clear;
Lista.Clear;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
bass.FileInfoBox(xau);
end;

procedure TForm1.Playlista1Click(Sender: TObject);
begin
if pPLAYLIST.Visible = true then pPLAYLIST.Visible := false else pPLAYLIST.Visible := true;
Playlista1.Checked := pPLAYLIST.Visible;
end;

procedure TForm1.agi1Click(Sender: TObject);
begin
if pTAGS.Visible = true then pTAGS.Visible := false else pTAGS.Visible := true;
Playlista1.Checked := pTAGS.Visible;
end;

procedure TForm1.Regulatory1Click(Sender: TObject);
begin
if pREGS.Visible = true then pREGS.Visible := false else pREGS.Visible := true;
Regulatory1.Checked := pREGS.Visible;

end;

procedure TForm1.FreePlayerv011Click(Sender: TObject);
begin
Form2.ShowModal;
end;

procedure TForm1.Dodajiotwrz1Click(Sender: TObject);
begin
owBitBtn7Click(self);
end;

procedure TForm1.Usuwszystkie1Click(Sender: TObject);
begin
owBitBtn9Click(self);
end;

procedure TForm1.Usuzaznaczone1Click(Sender: TObject);
begin
owBitBtn8Click(self);
end;

procedure TForm1.adujplaylistzpliku1Click(Sender: TObject);
var
zupa : integer;
begin
if playo.Execute then Lista.LoadFromFile(playo.FileName);
for zupa:=0 to Lista.Count -1 do begin
playlist.Items.Add(ExtractFileName(Lista[zupa]));
end;
end;

procedure TForm1.Zapiszplaylistdopliku1Click(Sender: TObject);
begin
if plays.Execute then Lista.SaveToFile(plays.FileName);
end;

procedure TForm1.Koniec1Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;

procedure TForm1.knChange(Sender: TObject);
begin
bass.Volume := kn.Position;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Lista.Free();
bass.Stop;
bass.Close;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
bass.RunVisPlugin( GetProgDir + '\vis_vsoscilloscope.dll', 0);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
bass.QuitVisPlugin;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Lista := TStringList.Create;
bom := true;
end;

procedure TForm1.trackStartTracking(Sender: TObject);
begin
tracking := true;
end;

procedure TForm1.trackStopTracking(Sender: TObject);
var
   SongPos : DWORD;
begin
   if bass.Seekable then
   begin
      SongPos := Trunc(track.Value * bass.PlayLength / track.MaxValue);
      bass.Position := SongPos;
   end;
   tracking := false;
end;

end.


A tłumaczy google tak:
jednostki gracza;

Interfejs

zastosowań
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, owProgressbar, ModPlugPlayer, ComCtrls,
   DSPack, owGradientProvider, owBitBtn, INetDetector, EasyFileSearch,
   VUMeter, menu, przycisków ID3Engine, Gałka, BASSPlayer, suwak;

typ
   TForm1 = class (TForm)
     Panel1: TPanel;
     MainMenu1: TMainMenu;
     Label1: TLabel;
     pTAGS: TPanel;
     Label3: TLabel;
     pPLAYLIST: TPanel;
     Label4: TLabel;
     pREGS: TPanel;
     Label2: TLabel;
     playlist: TListBox;
     Timer1: TTimer;
     Status: TLabel;
     otwarte: TOpenDialog;
     owBitBtn7: TButton;
     owBitBtn8: TButton;
     owBitBtn9: TButton;
     owBitBtn1: TBitBtn;
     owBitBtn2: TBitBtn;
     owBitBtn3: TBitBtn;
     owBitBtn5: TBitBtn;
     następna: TBitBtn;
     Plik1: TMenuItem;
     Dodajiotwrz1: TMenuItem;
     Usuwszystkie1: TMenuItem;
     Usuzaznaczone1: TMenuItem;
     adujplaylistzpliku1: TMenuItem;
     Widok1: TMenuItem;
     Playlista1: TMenuItem;
     agi1: TMenuItem;
     Regulatory1: TMenuItem;
     Pomoc1: TMenuItem;
     FreePlayerv011: TMenuItem;
     playo: TOpenDialog;
     gra: TSaveDialog;
     Zapiszplaylistdopliku1: TMenuItem;
     Koniec1: TMenuItem;
     Opcje1: TMenuItem;
     bas: TBASSPlayer;
     Button2: TButton;
     kn: TKnob;
     Button1: TButton;
     Button3: TButton;
     czas: TLabel;
     utwór: TSlider;
     Procedura Timer1Timer (Sender: TObject);
     Procedura playlistDblClick (Sender: TObject);
     Procedura owBitBtn1Click (Sender: TObject);
     Procedura owBitBtn2Click (Sender: TObject);
     Procedura owBitBtn3Click (Sender: TObject);
     Procedura owBitBtn5Click (Sender: TObject);
     Procedura nextClick (Sender: TObject);
     Procedura owBitBtn7Click (Sender: TObject);
     Procedura owBitBtn8Click (Sender: TObject);
     Procedura owBitBtn9Click (Sender: TObject);
     Procedura Button2Click (Sender: TObject);
     Procedura Playlista1Click (Sender: TObject);
     Procedura agi1Click (Sender: TObject);
     Procedura Regulatory1Click (Sender: TObject);
     Procedura FreePlayerv011Click (Sender: TObject);
     Procedura Dodajiotwrz1Click (Sender: TObject);
     Procedura Usuwszystkie1Click (Sender: TObject);
     Procedura Usuzaznaczone1Click (Sender: TObject);
     Procedura adujplaylistzpliku1Click (Sender: TObject);
     Procedura Zapiszplaylistdopliku1Click (Sender: TObject);
     Procedura Koniec1Click (Sender: TObject);
     Procedura knChange (Sender: TObject);
     Procedura FormClose (Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
     Procedura Button3Click (Sender: TObject);
     procedury Button1Click (Sender: TObject);
     procedury FormCreate (Sender: TObject);
     Procedura trackStartTracking (Sender: TObject);
     Procedura trackStopTracking (Sender: TObject);
   prywatnych
     () Deklaracje prywatne
   publicznych
   XAU: String;
   czacha: integer;
   bom: boolean;
   śledzenia: boolean;
   Lista: TStringList;
   () Publiczne deklaracje
   end;

var
   Form1: TForm1;

realizacji

używa Unit2, PluginCtrl, ioPlug;

($ R *. dfm)

Procedura TForm1.Timer1Timer (Sender: TObject);
zacząć
if (track.Value = track.MaxValue) następnie nextClick (samokontrola);
jeśli nie śledzi następnie rozpocząć
   jeśli bass.PlayLength> 0 a następnie rozpocząć
track.Value: = (bass.Position * track.MaxValue) div bass.PlayLength;
end;
end;
czas.Caption: = FormatDateTime ( 'nn: ss ", bass.Position / (1000 * 24 * 60 * 60));
Application.ProcessMessages;
end;

Procedura TForm1.playlistDblClick (Sender: TObject);
var
a: integer;
b: integer;
zacząć
track.Value: = 0;
o: = 0 do -1 zrobić rozpocząć playlist.Items.Count
jeśli playlist.Selected [a] then b: =;
end;
XAU: = Lista ;
czacha: = b;
bass.Open (XAU);
bass.Play;
track.MaxValue: = bass.PlayLength;
status.Caption: bass.StreamInfo.Artist = + "-" + bass.StreamInfo.Title;
end;

Procedura TForm1.owBitBtn1Click (Sender: TObject);
zacząć
bass.Play;
end;

Procedura TForm1.owBitBtn2Click (Sender: TObject);
zacząć
bass.Pause (BOM);
jeśli bom bom następnie = true: = False else bom: = true;
end;

Procedura TForm1.owBitBtn3Click (Sender: TObject);
zacząć
bass.Stop;
end;

Procedura TForm1.owBitBtn5Click (Sender: TObject);
zacząć
track.Value: = 0;
playlist.Selected [czacha]: = False;
playlist.Selected [czacha -1]: = true;
XAU: = Lista [czacha -1];
bass.Open (XAU);
bass.Play;
track.MaxValue: = bass.PlayLength;
status.Caption: bass.StreamInfo.Artist = + "-" + bass.StreamInfo.Title;
end;

Procedura TForm1.nextClick (Sender: TObject);
var
xai: integer;
tojestcos: integer;
super: boolean;
zacząć
track.Value: = 0;
dla xai: = 0 do -1 zrobić rozpocząć Lista.Count
super: = Lista.Find (bass.StreamName, xai);
  jeżeli super = true następnie rozpocząć
  tojestcos: = xai;
  exit;
  end;
end;
XAU: = Lista [tojestcos + 1];
bass.Open (XAU);
bass.Play;
track.MaxValue: = bass.PlayLength;
status.Caption: bass.StreamInfo.Artist = + "-" + bass.StreamInfo.Title;
end;

Procedura TForm1.owBitBtn7Click (Sender: TObject);
var
y: Integer;
zacząć
bass.Stop;
if (open.Execute ()), a następnie rozpocząć
do y: = 0 do -1 zrobić rozpocząć open.Files.Count
lista.Add (open.Files.Strings [y]);
playlist.Items.Add (ExtractFileName (open.Files.Strings [y]));
    end;
end;
end;

Procedura TForm1.owBitBtn8Click (Sender: TObject);
zacząć
ShowMessage ( "my z funkcji ...');
end;

Procedura TForm1.owBitBtn9Click (Sender: TObject);
zacząć
playlist.Items.Clear;
Lista.Clear;
end;

Procedura TForm1.Button2Click (Sender: TObject);
zacząć
bass.FileInfoBox (XAU);
end;

Procedura TForm1.Playlista1Click (Sender: TObject);
zacząć
jeśli pPLAYLIST.Visible = true następnie pPLAYLIST.Visible: = False else pPLAYLIST.Visible: = true;
Playlista1.Checked: = pPLAYLIST.Visible;
end;

Procedura TForm1.agi1Click (Sender: TObject);
zacząć
jeśli pTAGS.Visible = true następnie pTAGS.Visible: = False else pTAGS.Visible: = true;
Playlista1.Checked: = pTAGS.Visible;
end;

Procedura TForm1.Regulatory1Click (Sender: TObject);
zacząć
jeśli pREGS.Visible = true następnie pREGS.Visible: = False else pREGS.Visible: = true;
Regulatory1.Checked: = pREGS.Visible;

end;

Procedura TForm1.FreePlayerv011Click (Sender: TObject);
zacząć
Form2.ShowModal;
end;

Procedura TForm1.Dodajiotwrz1Click (Sender: TObject);
zacząć
owBitBtn7Click (samokontrola);
end;

Procedura TForm1.Usuwszystkie1Click (Sender: TObject);
zacząć
owBitBtn9Click (samokontrola);
end;

Procedura TForm1.Usuzaznaczone1Click (Sender: TObject);
zacząć
owBitBtn8Click (samokontrola);
end;

Procedura TForm1.adujplaylistzpliku1Click (Sender: TObject);
var
zupa: integer;
zacząć
jeśli playo.Execute następnie Lista.LoadFromFile (playo.FileName);
dla zupa: = 0 do -1 zrobić rozpocząć Lista.Count
playlist.Items.Add (ExtractFileName (Lista [zupa]));
end;
end;

Procedura TForm1.Zapiszplaylistdopliku1Click (Sender: TObject);
zacząć
jeśli plays.Execute następnie Lista.SaveToFile (plays.FileName);
end;

Procedura TForm1.Koniec1Click (Sender: TObject);
zacząć
Zamknij;
end;

Procedura TForm1.knChange (Sender: TObject);
zacząć
bass.Volume: = kn.Position;
end;

Procedura TForm1.FormClose (Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
zacząć
Lista.Free ();
bass.Stop;
bass.Close;
end;

Procedura TForm1.Button3Click (Sender: TObject);
zacząć
bass.RunVisPlugin (GetProgDir + "\ vis_vsoscilloscope.dll ', 0);
end;

Procedura TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
zacząć
bass.QuitVisPlugin;
end;

Procedura TForm1.FormCreate (Sender: TObject);
zacząć
Lista: = TStringList.Create;
bom: = true;
end;

Procedura TForm1.trackStartTracking (Sender: TObject);
zacząć
śledzenia: = true;
end;

Procedura TForm1.trackStopTracking (Sender: TObject);
var
    SongPos: DWORD;
zacząć
    jeżeli następnie bass.Seekable
    zacząć
       SongPos: = grupy (track.Value * bass.PlayLength / track.MaxValue);
       bass.Position: = SongPos;
    end;
    śledzenia: = False;
end;

koniec.

A tak przy okazji to kod mojego odtwarzacza. Nie jest dokończony i nie zamierzam go kończyć ;)
チーズが好き。
28-06-2008 21:46
SzymekRak napisał/a:
Zdaje się, że w którymś numerze KŚ Eksperta było coś o kompie w oleju - taki komp
to wykląda zajefajnie!!Tak, był kiedyś o tym artykuł w Ekspercie. Gdybym tylko miał niepotrzebnego kompa to zaraz bym spróbował:D
29-06-2008 17:19
Mam takiego kompa, który nie jest mi potrzebny za bardzo (to ten w pudełku :)), ale na 9999999999999999% rodzice by mi nie pozwolili zrobić takiego experymentu. A z resztą nie mam akwarium... Ehh.....................
チーズが好き。
29-06-2008 21:27
Może kupię kiedyś jakiegoś starego kompa na Allegro i zrobię taki eksperyment:)


A wracając do tematu - autentyczne błędy ze strony (obrazek jest stary, z końca  2006 roku).
30-06-2008 08:36
Błąd z bazą  danych ;>
30-06-2008 08:50
to z forum (ostatnie) widziałem, w którymś temacie.
30-06-2008 11:20
Te błędy wszystkie autentyczne:D
A teraz 2 screeny z KarmyOS, systemu, który nigdy nie powstał... (Wstawiam jako ciekawostkę.)
30-06-2008 12:15
To był fajny pomysł...
Szkoda że padł...

Ten wątek został zamknięty. Aby rozpocząć nową dyskusję, zaloguj się.